Phát triển du lịch nông thôn - giải pháp căn cơ nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp
Phát triển du lịch nông thôn - giải pháp căn cơ nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp
Xác định phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn chính là một giải pháp căn cơ để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp và thu nhập cho người dân nông thôn. Phát triển du lịch nông thôn phải coi trọng lợi ích của người dân, chú trọng phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.
Trao giấy chứng nhận táo VietGAP
Dưa không hạt Mặt Trời Đỏ VietGAP được giá ngày cận tết
Xây dựng chuỗi sản xuất thịt lợn an toàn dịch bệnh để xuất khẩu
Cảnh báo bệnh đạo ôn hại mạ
Hiệu quả mô hình HTX kiểu mới
HTX Chè Thủy Thuật đẩy mạnh sản xuất theo hướng hữu cơ